Loading...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony bilety.symbioza-krakow.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://bilety.symbioza-krakow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bilety.symbioza-krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-13.

Strona bilety.symbioza-krakow.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Angelika Merchut, adres poczty elektronicznej dostepnosc_cyfrowa@zzm.krakow.pl, nr telefonu (12) 20 10 260. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie zzm.krakow.pl

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • tryb podwyższonego kontrastu
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Dostępność architektoniczna

Centrum Edukacji Ekologicznej SYMBIOZA, Aleja Żubrowa 15, 30-232 Kraków

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne, oraz do ekspozycji na parterze.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.
Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępna jest winda.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla jedynie na ekspozycji.