Loading...

REGULAMIN CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „SYMBIOZA” ZZM W KRAKOWIE

REGULAMIN CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „SYMBIOZA”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w treści jest mowa o:
  a) Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Edukacji Ekologicznej „SYMBIOZA” Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, zlokalizowane przy al. Żubrowej 15,
  Kraków 30-232;
  b) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Centrum Edukacji Ekologicznej „SYMBIOZA”;
  c) Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika zajęć organizowanych przez Centrum;
  d) Zajęciach – należy przez to rozumieć wszelkie formy działalności, których organizatorem jest Centrum, odbywające się zarówno na terenie Centrum jak i poza nim.
 2. Centrum stanowi komórkę organizacyjną Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 3. Siedziba Centrum mieści się przy Alei Żubrowej 15 w Krakowie.
 4. Celem działania Centrum są działania edukacyjne w zakresie ekologii dotyczące kształcenia osób, w tym młodzieży szkolnej oraz przedszkolnej i osób dorosłych, mające na celu:
  a) zwiększanie poziomu świadomości ekologicznej i promowania aktywności obywatelskiej w tym zakresie, w szczególności poprzez rozwój postaw poszanowania środowiska przyrodniczego i naturalnego,
  b) ochronę różnorodności biologicznej na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego,
  c) upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu oraz tematyki obywatelskiej we wskazanych wyżej obszarach, przy czym działania te mogą być realizowane w szczególności w formie warsztatów, imprez, wykładów, wystaw, w tym polegających na połączeniu sztuki i ekologii,
  d) planowanie i organizowanie w przestrzeni publicznej różnego rodzaju imprez oraz aktywności o charakterze edukacyjnym skierowanych do mieszkańców,
  e) współpraca z innymi Centrami Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej, ośrodkami nauki, kultury z kraju i ze świata, stowarzyszeniami oraz z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Centrum.

 
FUNKCJONOWANIE CENTRUM

1. Centrum jest czynne od wtorku do soboty, z tym zastrzeżeniem, że godziny i dni otwarcia zmieniają się w poszczególnych miesiącach, a szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.symbioza-krakow.pl.
2. Ilość osób znajdujących się jednocześnie w budynku Centrum nie może być większa niż określają obecnie obowiązujące wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Sala, w której znajduje się ekspozycja górna, po złożeniu wystawy jest w stanie pomieścić maksymalnie 60 uczestników.
4. Obsługa Centrum ma prawo odmówienia lub wyproszenia osób, które na terenie Centrum nie przestrzegają zasad wymienionych w pkt 2. 5. Regulaminu.
5. Na terenie Centrum zabronione jest:
a) dotykanie oraz niszczenie eksponatów,
b) bieganie i hałasowanie,
c) zakłócanie spokoju innym uczestnikom zajęć lub osobom zwiedzającym,
d) spożywanie posiłków poza miejscami do tego przeznaczonymi,
e) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów,
f) wchodzenie do pomieszczeń niebędących salami warsztatowymi i oznaczonych znakiem: „wstęp tylko dla personelu”,
g) używanie jakichkolwiek źródeł ognia,
h) zaśmiecanie sali i przyległych pomieszczeń,
i) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności w postaci: ostrych narzędzi, świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, wszelkich materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia,
j) wprowadzanie zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika lub asystującego.
6. Fotografowanie ekspozycji stałych oraz zajęć jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych Uczestnika oraz w celach pamiątkowych dla grupy zorganizowanej. Dopuszcza się filmowanie i fotografowanie wystaw do innych celów (np. reklamy, publikacji), z tym zastrzeżeniem, że jest to możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika obiektu.
7. Otoczenie budynku Centrum jest czynne i udostępnione do zwiedzania w godzinach pracy Centrum.
8. Centrum zapewnia program edukacyjny dopasowany do tematyki i charakteru swojej działalności.
9. Warsztaty edukacyjne i inne formy edukacji ekologicznej odbywają się w siedzibie Centrum oraz na terenie Gminy Miejskiej Kraków (w szczególności na terenie Lasu Wolskiego).
10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed, w trakcie i po zakończeniu realizowanych form edukacji ekologicznej oraz za wszelkie zdarzenia i szkody, które nie są zawinione przez Centrum.
11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie lub zgubienie przez Uczestników zajęć rzeczy osobistych np. dokumentów, pieniędzy czy odzieży.

 
ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ

 1. Uczestnik zajęć, który korzysta ze sprzętu i urządzeń należących do Centrum zobowiązany jest do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami BHP i Ppoż.
 2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu niebędącego jego własnością.
 3. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika Centrum.
 4. Centrum nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania Uczestników.
 5. Uczestnicy niszczący sprzęt lub wyposażenie Centrum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 6. Uczestnik może zostać obciążony pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt pozostający pod jego opieką.
 7. Centrum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia elementów ekspozycji stałych.

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH

 1. Zwiedzanie ekspozycji stałych oraz warsztaty edukacyjne organizowane w Centrum odbywają się w godzinach otwarcia Centrum, o których mowa w pkt 2. 1 Regulaminu.
 2. W zależności od rodzaju aktywności, jednostka zajęciowa trwa 45 minut, 60 minut, 90 minut lub 120 minut.
 3. Udział w warsztatach organizowanych przez Centrum jest bezpłatny lub odpłatny zgodnie z obowiązującym w dniu zgłoszenia udziału w warsztatach cennikiem opłat ustalonym przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
  a) zgłoszenie uczestnictwa poprzez telefon, system iKSORIS lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail,
  b) akceptacja Regulaminu,
  c) dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem (nie dotyczy Uczestników zwolnionych z opłaty zgodnie z cennikiem lub sytuacji, gdy zajęcia są bezpłatne).
 5. Cennik warsztatów dostępny jest na stronie internetowej www.symbioza-krakow.pl.
 6. Centrum nie zwraca opłat za nieobecności na warsztatach.
 7. Dokonane opłaty za warsztaty podlegają zwrotowi jedynie w przypadku braku funkcjonowania Centrum z przyczyn leżących po stronie Centrum.
 8. Uczestnicy powinni przybyć na zajęcia najpóźniej na 15 minut przed godziną ich rozpoczęcia i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących warsztaty. W przypadku spóźnienia obsługa ma prawo odmówić udziału
  w zajęciach.
 9. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać zajęć.

ZAPISY NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 1. Aktualna oferta Centrum dostępna jest na stronie internetowej symbioza-krakow.pl.
 2. Zapisy na zajęcia odbywają się za pośrednictwem strony internetowej symbioza-krakow.pl oraz bilety.symbioza-krakow.pl,
 3. Kwalifikacja do udziału w zajęciach odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Ilość Uczestników biorących udział w zajęciach jest ograniczona.
 4. W przypadku dokonania zgłoszenia na zajęcia po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, pracownik Centrum poinformuje o tym fakcie niezwłocznie zgłaszającemu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 5. Po potwierdzeniu zakwalifikowania Uczestnika na zajęcia, należy dokonać opłaty za udział (wyłączając przypadek, gdy zajęcia są bezpłatne).

PRZEPISY KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Centrum, a Uczestnikiem jest sąd właściwy dla siedziby Centrum.
2. Udział w zajęciach organizowanych przez Centrum lub przebywanie na terenie obiektu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika (osobiście lub przez przedstawiciela czy opiekuna prawnego) Regulaminu oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień.
3. Nad przestrzeganiem postanowień porządkowych Regulaminu podczas zajęć czuwają osoby prowadzące zajęcia oraz ochrona Centrum.
4. Zapis monitoringu może być wykorzystywany w celu ustalenia sprawców uszkodzeń wystawy, dewastacji budynków lub innych czynów zabronionych.
5. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające na terenie budynku Centrum zobowiązane są do jego bezzwłocznego opuszczenia najbliższym wyjściem ewakuacyjnym do wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji oraz do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi Centrum i pracowników ochrony Centrum.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02. 2021 r.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

1. W okresie trwania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 Centrum jest dostępne tylko dla osób posiadających własne maski ochronne zasłaniające usta i nos. Obowiązek używania masek ochronnych na terenie Centrum dotyczy wszystkich Uczestników, z wyjątkiem dzieci poniżej 4 roku życia. Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie Centrum skutkuje koniecznością opuszczenia Centrum przez Uczestnika.
2. Ochrona Centrum oraz pracownicy Centrum w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia może skontrolować temperaturę ciała Uczestnika termometrem bezdotykowym. Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Centrum zaleca pozostanie w domu i niebranie udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum. Jednocześnie Centrum zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników Centrum – np. osób z uporczywym kaszlem.
3. Przy recepcji (kasie biletowej) może przebywać tylko 1 osoba, natomiast pozostałe osoby stojące w kolejce do kasy muszą pozostawać w odstępach co najmniej 1,5 m od innych osób.
4. Zakup biletu powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe.
5. W związku z trwającą epidemią COVID-19 wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa Uczestników
i pracowników Centrum zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się Uczestników oraz zminimalizować przecinanie się ścieżek zwiedzania.
6. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego związanego ze stanem epidemii COVID-19, niedostępna dla Uczestników pozostaje szatnia, a czasowo ograniczono także dostęp do niektórych sal.
7. Zwiedzanie sali ekspozycyjnej oraz udział w warsztatach możliwe są wyłącznie w obecności edukatora. Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać ekspozycję i uczestniczyć w warsztatach z edukatorem jest zgodna z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8. Z uwagi na konieczność zachowania wymogów reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego, Centrum zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem zwiedzających i wpuszczenia na ekspozycję i warsztaty osób zwiedzających z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego terminu zwiedzania. W takim przypadku edukator oczekuje na wejście wraz z osobami zwiedzającymi.
9. Jednorazowo w przestrzeni ekspozycji powinno znajdować się tyle osób, aby mógł zostać zachowany dystans społeczny 1,5m pomiędzy osobami zwiedzającymi niebędącymi rodzinami lub osobami wspólnie gospodarującymi. Pracownicy Centrum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania wskazanych powyżej odległości, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren ekspozycji i warsztatów w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej dystansu społecznego.
10. Zwiedzający zobowiązani są:
a) przez cały czas zwiedzania ekspozycji i warsztatów zakrywać nos i usta – do czasu zniesienia tego obowiązku przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa,
b) zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),
c) przed wejściem na teren ekspozycji zdezynfekować ręce lub w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję, 
d) poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
e) zachowywać szczególną ostrożność przy poruszaniu się po schodach,
f) unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
g) unikać gromadzenia się w grupach,
h) dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
i) stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Centrum i ochrony,
j) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania
w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19,
k) w przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych
z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19.