Trwa komunikacja

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY i REZERWACJI BILETÓW

Regulamin

INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW
w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM w Krakowie

 

 • 1.

Definicje

 1. Administratorem sklepu prowadzonego pod adresem bilety.symbioza-krakow.pl (zwanej dalej „Witryną Symbioza”) jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-232 Kraków, NIP 6793112799, REGON 361777097, zwany dalej „Sprzedającym”, adres poczty elektronicznej: biuro@symbioza-krakow.pl, tel. 12 201 88 40 (recepcja jest dostępna od wtorku do soboty, z tym zastrzeżeniem że godziny otwarcia zmieniają się w poszczególnych miesiącach, a szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Centrum znajdują się na stronie internetowej www.symbioza-krakow.pl).
 2. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, zdolna do nabywania praw i zaciągania zobowiązań na podstawie niniejszego Regulaminu, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania - która zakupiła bilet w Witrynie Symbioza.
 3. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Klient będący osobą fizyczną, która dokonała zakupu w Witrynie Symbioza, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Centrum w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM, położone w Krakowie przy al. Żubrowej 15, które jest zarządzane przez Sprzedającego.
 5. Regulaminem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Regulamin internetowej sprzedaży i rezerwacji biletów Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM w Krakowie.
 6. Grupą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest grupa 10 lub więcej osób fizycznych.
 • 2.

Pliki Cookies

 1. Witryna Symbioza informuje, że używa plików Cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla użytkowników działania strony. Witryna Symbioza nie udostępnia żadnym podmiotom informacji zawartych w plikach Cookies, ani nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów. Dokonywanie zakupów w Witrynie Symbioza wymaga akceptacji plików Cookies. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach Witryny Symbioza.
  W przypadku braku zgody na używanie przez Witrynę Symbioza plików Cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować
  z używania Witryny Symbioza.
 2. Klient w celu dokonania zakupów musi posiadać infrastrukturę techniczną
  i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 3. Działanie Witryny Symbioza skonfigurowane jest z następującymi przeglądarkami Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
 • 3.

Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba dokonująca zakupu w Witrynie Symbioza jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla Sprzedającego i Klienta wiążące w chwili dokonania przez Klienta zakupów w Witrynie Symbioza.
 2. Witryna Symbioza prowadzi sprzedaż w sieci internetowej. Warunkiem dokonania zakupu w Witrynie Symbioza jest dokonanie wyboru zakupionego towaru (biletu), wprowadzenie wymaganych danych (czyli złożenie zamówienia lub rezerwacji) oraz zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia skutkuje powstaniem zobowiązania do zapłaty za zamówione bilety.
 3. Grupy zorganizowane, przed dokonaniem płatności, są zobowiązane do wcześniejszego kontaktu z biurem obsługi klienta Centrum, celem dopełnienia formalności  związanych z rezerwacją  terminu.
 4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Polityka Prywatności, tj. załącznik nr 2. 
 5. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej https://bilety.symbioza-krakow.pl/cennik.html oraz w kasie w siedzibie Centrum. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy bilety są bezpłatne.
 • 4.

Oferta Symbioza

 1. Oferta Witryny Symbioza obejmuje rezerwację i sprzedaż biletów wstępu do Centrum i na zajęcia terenowe i wyjazdowe.
 2. Bilety uprawniają do wstępu do Centrum w dniu i godzinie w nich określonych.
 • 5.

Składanie i realizacja zamówień, formy płatności

 1. Dokonywanie zakupów w Witrynie Symbioza jest co do zasady możliwe codziennie w dowolnych godzinach. Dokonywanie zakupów w Witrynie Symbioza może być czasowo niemożliwe w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych w Witrynie Symbioza.
 2. Witryna Symbioza przyjmuje płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej – kartą kredytową i e-przelewem. Rozliczenia transakcji kartą kredytową
  i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatności.
 3. Usługa płatności elektronicznej za bilety realizowana jest nieodpłatnie.
 4. Witryna Symbioza oferuje następujące rodzaje biletów:
 1. bilet normalny;
 2. bilet ulgowy (przysługuje uczniom i studentom do 26- tego roku życia, rencistom, osobom powyżej 60-tego roku życia, osobom
  z niepełnosprawnościami);
 3. bilet rodzinny (2+2) - przysługuje grupie 4 osób, wśród których muszą być co najmniej 2 osoby poniżej 18- tego roku życia lub uczniowie szkół średnich posiadający ważną legitymację uczniowską oraz osoby, którym przysługuje bilet ulgowy;
 4. bilet bezpłatny.
 1. Proces dokonywania zakupu biletów w Witrynie Symbioza dla Klientów indywidualnych jest następujący:
 1. należy dokonać wyboru zakładki „KUP BILET”,
 2. należy wybrać dzień i godzinę wizyty w Centrum,
 3. należy dokonać wyboru rodzaju biletów oraz liczby biletów,
 4. należy podać dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, kraj. Formularz umożliwia także zarejestrowanie użytkownika w Witrynie Symbioza (tj. założenie konta dla danego Klienta). Możliwe jest także złożenie żądania wystawienia faktury VAT (poprzez zaznaczenie pola „faktura VAT”) oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem,
 5. należy wybrać sposób płatności i dokonać zapłaty,
 6. po dokonaniu zapłaty złożone zamówienie uzyskuje status potwierdzonego;
 7. na podany w formularzu adres e-mail przesłany zostanie bilet w formie pdf. Do kontroli bilet należy okazać obsłudze Centrum w postaci wydrukowanej lub na urządzeniu mobilnym.
 1. W przypadku złożenia żądania wystawienia faktury VAT należy podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, w tym nazwę/ imię i nazwisko, adres oraz numer NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej na wskazany przez Klienta adres elektroniczny. Sprzedający wystawia fakturę elektroniczną VAT w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu w Witrynie Symbioza.
 2. Proces dokonywania zakupu należy wykonać w ciągu 30 minut od chwili wprowadzenia do systemu danych osobowych, o których mowa w ust. 5 lit. e). Po upływie 30 minut od tej chwili proces składania zamówienia zostanie anulowany, co zostanie zasygnalizowane komunikatem „Przekroczony limit czasu. Upłynął czas przeznaczony na dokończenie procesu składania zamówienia. Zapraszamy ponownie!”.
 3. Płatności należy dokonać w ciągu 15 minut od momentu złożenia zamówienia.
  W przypadku niewykonania płatności w tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawane zniżki przed wejściem na teren wystawy (np. legitymacje szkolne/studenckie itp.). W przypadku braku wykazania uprawnień do otrzymana zniżki posiadany bilet zniżkowy nie będzie mógł zostać uznany za uprawniający do wejścia na teren wystawy.
 • 6.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który dokonał zakupu biletu lub vouchera w Witrynie Symbioza, nie może odstąpić od umowy zakupu. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 287) z uwagi na treść przepisu art. 38 pkt 12 tej ustawy.
 2. Klient może odstąpić od umowy zakupu z przyczyn leżących po stronie Centrum z uwagi na odwołanie zajęć (warsztatów) bądź zwiedzania wystawy, i w tym celu składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w siedzibie Centrum lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: bilety@symbioza-krakow.pl. Sprzedający potwierdza przyjęcie oświadczenia poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie uiszczone przez niego środki pieniężne na rachunek bankowy wskazany
  w złożonym Oświadczeniu.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klienta, Centrum dopuszcza skorzystanie przez Klienta z zakupionego biletu lub vouchera w innym wolnym terminie wskazanym przez Centrum, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia pierwotnego terminu wydarzenia. Wniosek Klienta o skorzystanie z zakupionego biletu lub vouchera powinien zostać przesłany do Centrum drogą elektroniczną na adres bilety@symbioza-krakow.pl w ciągu 48 godzin od pierwotnego terminu wydarzenia.  

 

 • 7.

Zwrot biletu

 

 1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez Użytkownika. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).
 2. Bilet, który nie zostanie zrealizowany, nie podlega wymianie lub zwrotowi po upływie jego terminu ważności.
 3. Użytkownik ma prawo do zwrotu lub wymiany Biletu wyłącznie w przypadku całkowitego zamknięcia wystawy z powodów technicznych lub losowych przez Sprzedającego.
 4. Nie stanowi podstawy do zwrotu lub wymiany Biletu wprowadzenie przez obsługę wystawy okresowego ograniczenia zwiedzania ze względu na nadmiar zwiedzających.
 5. W razie niemożności zrealizowania Biletu w terminie wskazanym na Bilecie ze względu na wprowadzenie ograniczenia zwiedzania wystawy, Użytkownikowi przysługuje zwrot zapłaconej przez niego ceny za Bilet lub możliwość realizacji Biletu w terminie uzgodnionym z obsługą wystawy.
 6. W przypadku zamknięcia wystawy Sprzedający bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 7. W przypadku zamknięcia wystawy Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu nie później niż w terminie ważności Biletu za pomocą poczty elektronicznej w trybie określonym poniżej.
  W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik wysyła wiadomości email na adres: biuro@symbioza-krakow.pl , w której należy:
 1. a) wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”
  b) zamieścić powód zwrotu;
  c) zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF;
  d) zamieścić numer konta do zwrotu płatności.
 2. W przypadku zgłoszenia zwrotu za pomocą poczty elektronicznej Muzeum w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia:
 3. zwróci zapłaconą cenę przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, albo
 4. poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

 

 • 8.

 

 1. Prawo do składania reklamacji w trybie niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 2. Wszelkie reklamacje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: biuro@symbioza-krakow.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji do Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Sprzedający niezwłocznie wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.

 

 

 • 9.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu
  i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy
  internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu bądź rozpatrywaniem reklamacji jest sąd pierwszej instancji,
  w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeśli pozwanym jest Sprzedający wówczas właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
  w Krakowie bądź Sąd Okręgowy w Krakowie, w zależności od wartości przedmiotu sporu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie: bilety.symbioza.pl/regulamin.html.

*************************

ZAŁĄCZNIK NR. 2
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) szanuje prywatność użytkowników swoich stron internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stron internetowych ZZM.

Polityka Prywatności podlega aktualizacji, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, dlatego prosimy o regularne śledzenie wprowadzanych zmian.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. W. Reymonta 20
30-059 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane identyfikacyjne IOD: Monika Warchoł

Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: iod@zzm.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dotyczy to imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wszystkich powiązanych informacji, które otrzymujemy podczas zakupu biletów online. Nie dotyczy to danych statystycznych pozyskiwanych w trakcie odwiedzin naszej strony, które nie mogą być bezpośrednio powiązane z żadną osobą.

W jaki sposób Zarząd Zieleni Miejskiej wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Dzięki naszej stronie możesz zamawiać bilety online. Aby zrealizować zamówienie ZZM przetwarza dane osobowe, które gromadzi. Zachowujemy dane kontaktowe oraz inne dane osobowe, które są ujawniane podczas składania zamówienia (między innymi imię i nazwisko, adres, e-mail, informacje dotyczące płatności), dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować zamówienie (na mocy Art. 6  ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE – RODO, (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)).

Konto klienta

Podczas odwiedzin naszej strony online http://bilety.symbioza-krakow.pl/ możliwe jest założenie konta klienta zabezpieczonego hasłem z dostępem do wszystkich danych, które są zapisane. Można również zmieniać, poprawiać lub usuwać tego rodzaju dane oraz nimi zarządzać. Po założeniu konta klienta online zachowujemy imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie danych niezbędnych do założenia konta wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE – RODO, (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)).

Gromadzenie danych 

Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony internetowe Zarządu Zieleni Miejskiej są uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron, tj.:

 1. informacje w dziennikach serwerów -  serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 2. adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
 3. pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

Mechanizm cookies

 1. Podczas korzystania ze stron internetowych ZZM przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 5. Zarząd Zieleni Miejskiej przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników tylko na czas sesji, w celu właściwego dopasowania strony do potrzeb użytkowników. Plik cookie sesyjnego jest przechowywany w pamięci Twojego komputera w czasie, gdy przeglądasz stronę internetową, np. w celu monitorowania wybranej przez Ciebie wersji językowej strony. Cookies sesyjne są przechowywane w Twoim komputerze tylko przez krótki okres – do chwili zamknięcia przeglądarki internetowej – po czym są usuwane.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych

Bezpieczeństwo płatności

Oferujemy wiele możliwości, jeśli chodzi o płatność: płatności gotówką podczas wizyty, płatność kartą kredytową oraz przelewy bankowe. Przy wyborze płatności kartą kredytową lub za pośrednictwem przelewu bankowego dane dotyczące zamówienia są przekazywane odpowiednim dostawcom usług płatniczych (na mocy Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE - RODO).

W przypadku transakcji płatniczych, wrażliwe dane (na przykład numer karty płatniczej) nie są przetwarzane na naszych serwerach, a jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

 Ochrona danych

W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed przypadkowym i nieupoważnionym usunięciem, zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem i udostępnianiem jesteśmy zobowiązani do podjęcia właściwych technicznych i organizacyjnych środków. Nasi pracownicy mają prawny obowiązek zachować poufność podczas przetwarzania danych osobowych i w związku z tym przechodzą regularne szkolenia w zakresie ochrony danych.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzamy:

 1. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, świadczącym usługi hostingowe,
 2. podmiotom obsługującym w naszym imieniu płatności,
 3. podmiotom świadczącym nam usługi prawne lub usługi doradcze.

 Przysługujące uprawnienia

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 7. wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Organ nadzorczy

W przypadku gdy mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celu realizacji usługi świadczonej w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.

Informujemy, że:

 1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w tym zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 8 marca 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników ZZM, merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie zadań realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta.
 8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a.

 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane identyfikacyjne IOD: Monika Warchoł
Dane kontaktowe IOD: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków; adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl