Loading...

Rejestracja

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celu realizacji usługi świadczonej w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”

Informujemy, że:

  1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

  2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w tym zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 8 marca 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

  4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników ZZM, merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie zadań realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.

  6. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

  7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta.

  8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

  9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a.

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane identyfikacyjne IOD: Monika Warchoł
Dane kontaktowe IOD: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków; adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl

 

Dane do rejestracji